Logo: Emballering, link til forsidenLogo: Emballering, link til forsiden
Emballering
  Udskriv Udskriv  Log ind Log ind  Søg Søg
Du er her: Emballering > Emballage typer

Emballage til farlige stoffer

Intermediate Bulk Container (IBC).

Generelle bestemmelser for alle typer af IBC’sAnvendelsesområde

Bestemmelserne i dette kapitel finder anvendelse på mellemstore bulkcontainere (IBC’s), som udtrykkelig er godkendt til transport af visse former for farligt gods ifølge den emballe-ringsforskrift, der er angivet i kolonne (8) i tabel A i kapitel 3.2. UN-tanke og tankcontaine-re, som opfylder bestemmelserne i henholdsvis kapitel 6.7 og 6.8, betragtes ikke som IBC’s i ADR’s forstand. I ADR anvendes betegnelsen IBC’s om mellemstore bulkcontainere.

Undtagelsesvis kan den kompetente myndighed godkende IBC’s og disses betjeningsudstyr, der ikke nøje overholder kravene heri, men for hvilke der gælder acceptable alternativer. For at tage højde for udviklingen inden for videnskab og teknologi kan den kompetente myndig-hed endvidere godkende anvendelsen af alternative ordninger, der mindst yder en tilsvarende sikkerhed under brug, hvad angår foreneligheden med de transporterede stoffers egenskaber, og en tilsvarende eller bedre modstand over for påvirkninger fra stød og slag, pålæsning og brand.

Konstruktion, udstyr, prøvning, mærkning (kode og yderligere oplysninger efter 6.5.2.2. i ADR) samt drift af IBC’s skal godkendes af den kompetente myndighed i det land, hvor IBC’en er godkendt.

Fabrikanter og efterfølgende forhandlere af IBC's skal tilvejebringe oplysninger om procedurer, der skal følges, samt en beskrivelse af type og dimensioner af lukkeanordninger (herunder de krævede pakninger) og alle andre komponenter, der er nødvendige for at sikre, at IBC's til transport kan opnå tilfredsstillende resultater i prøvningerne i dette kapitel. Koden skal bestå af to arabertal i henhold  efterfulgt af et eller flere store bogstaver i henhold eventuelt efterfulgt af et arabertal, der betegner IBC-kategorien, når det er angivet i et afsnit.

 

Type            Til faste stoffer,                                        Til væsker
                 hvor fyldning eller tømning
                 sker under påvirkning af       

                                                        under tryk på 
                     tyngdekraften                over 10 kPa
                                                         (0,1 bar)
Stiv                        11                              21                  31
Fleksibel                 13                               -                     -

Materialer:

A. Stål (alle ståltyper og alle former for overfladebehandling).
B. Aluminium.
C. Naturtræ.
D. Krydsfiner.
F. Fiberplade, spånplade og lign.
G. Pap.
H. Plastmateriale.
L. Tekstil.
M. Papir, flerlags.
N. Metal (bortset fra stål og aluminium).

For komposit-IBC’s anvendes to store latinske bogstaver på den anden plads i koden. Det første angiver det materiale, som den indvendige beholder er fremstillet af, og det andet det materiale, som den ydre emballage er fremstillet af.

Prøvning, typegodkendelse og eftersyn

Kvalitetssikring: IBC’s skal fremstilles og prøves i henhold til et kvalitetssikringsprogram godkendt af den kompetente myndighed for at sikre, at enhver IBC opfylder kravene i dette kapitel.

Prøvningskrav: IBC’s skal underkastes prøvning af konstruktionstype og, hvis det er rele-vant, førstegangsprøvning og periodisk prøvning i overensstemmelse med 6.5.4.14 som er prøvning af individuelle IBC’s af metal eller stiv plast og komposit-IBC’s.

Typegodkendelse: For hver IBC-konstruktionstype skal der udstedes en attest og tildeles et mærke (i henhold til 6.5.2), der bekræfter, at konstruktionstypen og dens udstyr opfylder prøvningskravene. Eftersyn: Alle IBC’s af metal eller stiv plast og alle komposit-IBC’s skal undersøges og godkendes af den kompetente myndighed:

(a) Inden de tages i brug og derefter med højst 5 års mellemrum med hensyn til:

(i) overensstemmelse med konstruktionstype, herunder mærkning,

(ii) den indvendige og udvendige tilstand og

(iii) betjeningsudstyrets funktion.

En eventuel varmeisolering skal kun fjernes i det omfang, det er nødvendigt for en fyldestgørende undersøgelse af IBC’ens korpus.

(b) Med højst 2½ års mellemrum med hensyn til:

(i) den udvendige tilstand og

(ii) betjeningsudstyrets funktion.

En eventuel varmeisolering skal kun fjernes i det omfang, det er nødvendigt for en fyldestgørende undersøgelse af IBC’ens korpus.

Ejeren af IBC’en skal mindst indtil tidspunktet for næste eftersyn opbevare en rapport over det enkelte eftersyn. Rapporten skal indeholde resultaterne af eftersynet og identificere den part, der har udført eftersynet (se også mærkningsbestemmelserne i 6.5.2.2.1).Når en IBC er forringet som følge af stød eller slag (f.eks. ved uheld) eller andre årsager, skal den repareres eller vedligeholdes på anden måde (se definitionen af "Rutinemæssig vedligeholdelse af IBC’s" i 1.2.1), så den er i overensstemmelse med konstruktionstypen. Kor-pusser af IBC's af stiv plast og indvendige beholdere af komposit-IBC’s, som er forringet, skal udskiftes. Reparerede IBC’s

Ud over eventuelle andre krav til prøvning og eftersyn i ADR skal en IBC underkastes komplet prøvning og eftersyn som beskrevet i 6.5.4.14.3 og 6.5.1.6.4 (a), og de relevante rappor-ter skal udarbejdes, når der sker en reparation.

Den part, der udfører prøvningerne og eftersynene efter reparationen, skal i nærheden af fabrikantens UN-konstruktionstypemærkning mærke IBC’en holdbart for at vise:

(a) Staten, hvori prøvningerne og eftersynene er udført.

(b) Navn eller godkendt symbol for den part, der udfører prøvningerne og eftersynene.

(c) Dato (måned, år) for prøvningerne og eftersynene.

Prøvninger og eftersyn udført i overensstemmelse med 6.5.1.6.6.1 kan anses for at opfylde bestemmelserne om periodiske prøvninger og eftersyn med 2½ og 5 års mellemrum.

Den kompetente myndighed kan når som helst forlange dokumentation i form af prøvning ifølge dette kapitel for, at en IBC opfylder kravene vedrørende prøvning af konstruktionstype.

 

 

 

 

 

 

Kilde:ADR2003

IBC fra Greif