Logo: Emballering, link til forsidenLogo: Emballering, link til forsiden
Emballering
  Udskriv Udskriv  Log ind Log ind  Søg Søg
Du er her: Emballering > Emballage typer

Emballage til farlige stoffer

STOREMBALLAGER

Generelt

Bestemmelserne finder ikke anvendelse for:

- Emballager til klasse 2, bortset fra storemballager til genstande, herunder aerosoler.

- Emballager til klasse 6.2, bortset fra storemballager til klinisk affald med UN-nr. 3291.

- Kolli til klasse 7, som indeholder radioaktive stoffer.

Storemballager skal fremstilles og afprøves i henhold til et kvalitetssikringsprogram godkendt af den kompetente myndighed for at sikre, at enhver emballage opfylder bestemmelserne i kapitel 6.6.

De specifikke bestemmelser for storemballager i henhold til 6.6.4 bygger på de storemballager, der er i brug. Af hensyn til eventuelle videnskabelige eller teknologiske fremskridt er der ingen indvendinger mod brug af storemballager med specifikationer, der adskiller sig fra de i 6.6.4 nævnte, forudsat at disse storemballager er lige så effektive, kan godkendes af den kompetente myndighed og kan bestå de prøvninger, der er beskrevet i 6.6.5. Prøvningsmeto-der andre end de, der er beskrevet i ADR, kan godkendes, hvis de er tilsvarende og anerken-des af den kompetente myndighed.

Fabrikanter og efterfølgende forhandlere af emballager skal tilvejebringe oplysninger om procedurer, der skal følges, samt en beskrivelse af type og dimensioner for lukkeanordninger (herunder de krævede pakninger) og alle andre komponenter, der er nødvendige for at sikre, at emballager til transport kan opnå tilfredsstillende resultater i prøvningerne i dette kapitel. Kodemærkningssystem for storemballager

Koden, som bruges til storemballager, består af:

(a) to arabertal:

50 for stive storemballager eller
51 for fleksible storemballager; og

(b) et stort bogstav (latinsk), der angiver materialets art, f.eks. træ, stål osv. De store bog-staver, som anvendes, skal være dem, som er vist i 6.1.2.6.

6.6.2.2 Bogstavet "W" kan stå efter koden til storemballager. Bogstavet "W" angiver, at storembal-lagen, skønt den er af samme type som angivet af koden, er fremstillet i henhold til en anden specifikation end dem, der er nævnt i 6.6.4, og at den anses for at være tilsvarende i henhold til bestemmelserne i 6.6.1.3. Mærkning (med kode)

Primær mærkning.

Alle storemballager, der er fremstillet og beregnet til brug i henhold til bestemmelserne i ADR, skal være forsynet med letlæselig og holdbar mærkning, som indeholder følgende an-givelser:

(a) De Forenede Nationers emballagesymbol:

I forbindelse med storemballager af metal, hvorpå mærkning er stemplet eller præget, kan de store bogstaver "UN" anvendes i stedet for symbolet.

(b) Tallet "50", der angiver en stiv storemballage, eller tallet "51", som angiver en fleksi-bel storemballage, efterfulgt af materialetypen i overensstemmelse med 6.5.1.4.1 (b).

(c) Et stort bogstav, der angiver den eller de emballagegrupper, som konstruktionstypen er godkendt til:

X for emballagegruppe I, II og III,
Y for emballagegruppe II og III,
Z udelukkende for emballagegruppe III.

(d) Fremstillingsmåned og -år (de sidste to cifre). (e) De internationale kendingsbogstaver for den stat, i hvilken mærket blev tildelt. 1)

(f) Fabrikantens navn eller symbol eller anden af den kompetente myndighed fastsat identifikation af storemballagen.

(g) Belastningen i kg ved stablingsprøvning. For storemballager, der ikke er beregnet til stabling, vises tallet "0".

(h) Den maksimalt tilladte bruttovægt i kg.

Den primære mærkning, som er foreskrevet ovenfor skal anføres i den rækkefølge, de er beskrevet.

De enkelte elementer i mærkningen anført i henhold til (a) - (h) skal være tydeligt adskilt, f.eks. af en skråstreg eller et mellemrum, så de er lette at identificere. Eksempler på mærkning

50A/X/05 96/N/PQRS
2500/1000

Storemballage af stål, der er beregnet til stab-ling. Stablingsbelastning: 2.500 kg. Maksimal bruttovægt:1000 kg.

50H/Y/04 95/D/ABCD 987 Storemballage

0/800

af plast, der ikke er beregnet til stabling. Maksimal bruttovægt: 800 kg.

51H/Z/0697/S/1999

0/500

Fleksibel storemballage, der ikke er beregnet til stabling. Maksimal bruttovægt: 500

 

1) De internationale kendingsbogstaver i henhold til Færdselskonventionen (Wien 1968).

 

 

Kilde: ADR2009